නීතියට එරෙහිව කරන කටයුතු  තුළින් බලාපොරොත්තු ඉටුකර ගැනීමට අපහසුවේ. දවසේ ආදායම් තත්ත්වය යම් පමණකට පහත වැටෙනු ඇත. රැකියාවේ උසස්වීම් මෙන්ම වෙනස් වීම් ද සිදුවේ. විවාහකයන් අතර මත ගැටුම් ආදියට හේතු යෙදේ.