බලාපොරොත්තු ආදායම් මාර්ගයක් සලසා ගැනීමට හැකිවේ. දැනට පවතින අසනීප තත්ත්වයකට ප්‍රතිකාර ගැනීමට සිදුවේ. වියදම් කරන මුදලෙන් නිසිඵල ලැබීමට අසීරු තත්ත්වයක් මතුවේ.උනන්දුව උත්සාහයෙන් වැඩි ලාබ ප්‍රයෝජන සැලසේ.