ණය මුදලක්

රැකියාවේ බලාපොරොත්තු සුබදායක වෙනසක් සිදුවේ. දේශපාලන කටයුතුවලට සම්බන්ධවූවන්ට විවිධ ගැටලු මතුවේ. කය වෙහෙසා වැඩ කරන්නන්ට සුබඵල සහිතයි බලාපොරොත්තු ණය මුදලක් හිමිවේ.