තීරණවලට එළැඹීමේ දී කල්පනාකාරී විය යුතු දිනයකි. සොරු සතුරු උවදුරු මත පාඩු රැසක් සිදුවේ. සතුටුදායක ආරංචියක් පිළිබඳ බලාපොරොත්තු ඉටුවේ. හුදකලා පරිසරයක දවස ගෙවීමට සිදුවේ.