සියල්ලට ප්‍රථම මිනිස්කම පෙරදැරිකරගත් මනුසත් දෙරණ විසින් කොවිඩ් 19 වෛරසයේ කුරිරු තර්ජනයට ලක්ව ඇති මාතෘ භූමියේ සහෝදර ජනතාවගේ දුෂ්කරතාවයනට සහන සැලසීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කරන මානුෂිය සත්කාරයට ඇන්කර් ආයතනයේ දායකත්වය සැපයීම අද දින දෙරණ පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරුණා.

එක්ව පෙලගැසී අපි අපේ යුතුකම අපගේ සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටුකරමු.

අමතන්න 077 070 1010 හෝ 0772 466 488.