පසුගිය දින කිහිපයේදී සමාජ මාධ්‍ය තුළ විශාල ආන්දෝලනයක් ඇති කරමින් අතුරුදන් වූ ජනප්‍රිය යූ ටියුබ් නාලිකා නැවතත් පැමිණ තිබෙනවා.

මෙම නාලිකා හිමිකරුවන් සිදුවූ දෙය පැහැදිළි කරමින් වීඩියෝ කිහිපයක් ද නිකුත් කර තිබුණා.