සමන් පාලිත නානායක්කාර 

හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශ සභාවේ  සභාපති වරයා ජනතාවට ලබාදුන් කොරෝනා  සහන මල්ල ගසා කෑ බවට විරෝධය පා අද (14)  සභා මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් විරෝධතා  පාගමනක නිරත වූහ .

හාල්අටුතැන්න මංසන්ධියේ සිට විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් මන්ත්‍රීවරු හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය  සභාව දක්වා පැමිණියහ. 

අද හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ විශේෂ මහා මහා සභා රැස්වීමක් ද පැවැත්විණි.