ලංකාදීප කතෘ මණ්ඩලයේ සේවය කරන ජයන්ත සමරකෝන් මහතාට අයත් පුද්ගල හැඳුනුම්පත, රියදුරු බලපත්‍රය සහ තවත් වටිනා අවසරපත් කිහිපයක්ම සහිත කළු පැහැති ෆෝල්ඩරයක් හෝමාගම-පිටකොටුව (මාර්ග අංක 138) බසයකදී නැතිවී ඇත.

ජාතික හැඳුනුම්පත, රියදුරු බලපත්‍රය, ලංකාදීප පුවත්පතේ හැඳුනුම්පත, ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය හැඳුනුම්පත, සේවා මුක්ත භට සංගමයේ හැඳුනුම්පත, වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත ඇතුළු මාධ්‍ය සංවිධාන ගණනාවක හැඳුනුම්පත් කීපයක් ද මෙම ෆෝල්ඩරයේ අඩංගු වී තිබේ. 

මෙම  හැඳුනුම්පත් සහිත ෆොල්ඩරය හමුවූ අයකු මේ  නම්  0112802154 හෝ 0112423919 හෝ 0766270771 යන දුරකථන අංකවලට දැනුම් දෙන ලෙස ජයන්ත සමරකෝන් මහතා ඉල්ලා සිටී.