(මහේෂ් කිර්තිරත්න) 
 
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ලෙස හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී රෝහණ ජයරත්න මහතා පත්කර ඇති අතර එම පත්විම් ලිපිය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පිරිනමනු ලැබීය.

රෝහණ ජයරත්න මහතා රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ද රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවට ඉදිරිපත් විය.