(ක.ග.කරුණාරත්න)

මේ වසරේ ජනවාරි මස සිට මේ දක්වා පොලොන්නරුව වනජීවි කලාපය තුළ වන අලි මරණ 66 ක් සහ මිනිස් මරණ 15 ක් සිදුවී ඇතැයි වනජීවි  දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

2018 වසරේදී අලි මරණ 76 ක් සහ මිනිස් මරණ 21ක් ද 2017 වසරේ අලි මරණ ගණන 44ක් මිනිස් මරණ 16 ක් ද 2018 වසරේ අලි මරණ 54 ක් සහ මිනිස් මරණ 28 ක් ද සිදුවී තිබේ.

අලින්ගේ මරණ වලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් අකල් මරන බවත් විවිධ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් ඊට බලපා ඇතැයිද වනජීවි නිලධාරීහු කියති.

මේ වසරේ ගතවූ කාලසීමාවේ පසුගිය වසර වලත් දුම්රියේ ගැටීමෙන් අලි විශාල සංඛ්‍යාවක් මිය ගිය බවද ඔවුහු සඳහන් කළහ.