(ඉන්දික අරුණ කුමාර)

මාතලේ  නාඋල  හුංගන්වෙල වෙළඳ ප්‍රජාව එක්ව නාඋල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට මුඛ ආවරණ පරිත්‍යාග කිරීමක් සිදුකෙරිණි.

කොරෝනා වයිරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත මුඛ ආවරණ ලබාදීම මෙහිදි සිදු කෙරිණි.