කඩුවෙල නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පවුල්වලට බෙදාදීම සඳහා වියළි ආහාර අඩංගු මලු සැකසීම අද (25) සිදු කෙරිණි.

කඩුවෙල සතොස සහ කඩුවෙල නගර සභාව එක්ව මෙම කටයුත්ත සංවිධානය කර තිබුණි.

(ඡායාරූප - ලහිරු හර්ෂණ)