(වසන්ත චන්ද්‍රපාල)

අම්පාර දිස්ති‍්‍රක්කයේ පළාත්පාලන ආයතන 06 කට  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නාම යෝජනා භාරදෙනු ලැබිය.

දිගාමඩුල්ල දිස්ති‍්‍රක් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍ර වසන්ත පියතිස්ස  මහතා  ඇතුළු පිරිස නාම යෝජනා භාරදිමට අම්පාර දිසාපති කාර්යාලයට පැමිණියහ.