පාස්කු ඉරිදා දිනයේදී පූජනීය ස්ථාන හා නාගරික හෝටල්වල සිවිල් ජනයා ඉලක්ක කරගනිමින් කරන ලද ප්‍රහාර තරයේ හෙළා දකින බව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

කොළඹ පිහිටි එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය නිකුත් කරන ලද එම නිවේදනයේ මෙසේ ද දැක්වේ. 

055