(ඡායාරූප - ඒඑෆ්පී ඇසුරෙනි)

(ඡායාරූප - රොයිටර් සහ අන්තර්ජාතික පුවත්සේවා ඇසුරෙනි)

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න

හැගිබිස් සුළි කුණාටුව ජපානය කළඹයි