්‍

(කුරුණෑගල - පුෂ්පකුමාර ජයරත්න )

(හිරාන් ප්‍රියංකර - පුත්තලම)

වයඹ පළාත තුළ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරිනීතිය හේතුවෙන් නගර හා ගම් පාළුවට ගොස් තිබේ.

නගර කිහිපයක ඡායාරූප ඉහත දැක්වේ.

 ( පුෂ්ප කුමාර ජයරත්න, හිරාන් ප්‍රියංකර)