(රොමේෂ් මධුෂංඛ)
 
යාපනය ඓතිහාසික නල්ලූර් කෝවිලේ වාර්ෂික පැවත්වෙන මන්චාන්, වයිරවර්, කාර්තිකයි, කායාවලී මහාවලී, තීර්තම්වරව ශාන්ති ආදී විශේෂ දේව මෙහෙයන්ට සහභාගී වීම සඳහා දිවයින පුරා බැතිමත්හු එහි පැමිණි සිටිති. 
 
අගෝස්තු 5 වනදා සිට සැප්තම්බර් 01 වනදා දක්වා මෙම දේවමෙහෙයන් පැවත්වෙයි.
 
මේ සඳහා ලක්ෂ 5 කට අධික බැතිමත්හු පිරිසක් සහභාගී වී සිටිති.
 
දේව මෙහෙයන් වෙනුවෙන් පොලීසිය හා යුද හමුදාව එක්ව විශේෂ ආරක්ෂාවක් ලබා දී තිබිණි.