(ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක)

සබැඳි - ටවුන්හෝල් අවට තදබදයක්