(ඉෂාන් සංජීව  සහ ශාන්ත රත්නායක)

ඇදිරිනීතිය පැවැති අද දිනයේදී අතවශ්‍ය ආහාර ගැනීම සඳහා විවෘත වූ   කොළඹ  පිටකොටුව  මැනිං වෙළෙඳපොළ පිටකොටුව කොටුව 4 වැනි හරස් විදීය,  කාර්යබහුල වූ අයුරු ඡායාරූපවලින් දැක්වෙයි.
 
එමෙන්ම  රාජගිරිය බුත්ගමුව පාර , අයි ඩී එච් මං සන්දිය ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයකද වෙළදාම්කරන පිරිස් දැකිය හැකි විය