2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන බදාදා

වැඬේ බරපතළයි..!

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 08:02 0     471

අයියගෙ පුටුව..!

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 08:02 0     1164

අප කුමක් කරමුද....!

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 08:02 1     330

සෙනසුරාදා, 24 අගෝස්තු 2019 00:10 1     542

අපටත් පුළුවන්....!

සෙනසුරාදා, 17 අගෝස්තු 2019 00:10 1     422

“මල්ලියි මමයි සටනට ගිය වෙලාවේ....”

සෙනසුරාදා, 10 අගෝස්තු 2019 00:10 0     1076

නියම සංහිඳියාව....!

ඉරිදා, 4 අගෝස්තු 2019 00:10 0     371

පරණ කතාවක් හොඳේ.... !

සෙනසුරාදා, 27 ජුලි 2019 00:10 1     1358

“මල්ලියෙ නරක මිතුරන් පිළිගන්න එපා”

සෙනසුරාදා, 13 ජුලි 2019 00:10 1     301

වහබ්වාදයට එරෙහිව

සෙනසුරාදා, 6 ජුලි 2019 00:10 1     1926

විහිළුවට හොඳේ !

සෙනසුරාදා, 29 ජුනි 2019 00:10 1     358

හෙට දවසේ ප්‍රතිඥාව !

සෙනසුරාදා, 22 ජුනි 2019 00:10 1     205

සහෝදරවරුන්ගේ විරෝධය !

සෙනසුරාදා, 15 ජුනි 2019 00:02 0     285

එක කුඩයක් යට දෙරටක බැඳීම !

සෙනසුරාදා, 8 ජුනි 2019 00:20 1     176

සහජීවනය!

සෙනසුරාදා, 1 ජුනි 2019 00:10 0     224

භංග වූ විශ්වාසය!

සෙනසුරාදා, 25 මැයි 2019 00:10 0     844

“වැනසුම කොතැනද...?”

සිකුරාදා, 17 මැයි 2019 00:20 0     602

“තත්ත්වය නම් හොඳ නෑ”

සෙනසුරාදා, 11 මැයි 2019 00:10 0     765

එකමුතු සැමරුම !

සෙනසුරාදා, 4 මැයි 2019 00:10 1     876

“හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා”

සෙනසුරාදා, 27 අප්‍රේල් 2019 00:01 0     813

හරි පාර... !

සෙනසුරාදා, 13 අප්‍රේල් 2019 00:10 1     1798

අවම බලය !

සෙනසුරාදා, 6 අප්‍රේල් 2019 00:10 1     351

ඕවත් වැඩද...?

සෙනසුරාදා, 30 මාර්තු 2019 00:20 0     1057

“ඒතං මංගල මුත්තමං”

සෙනසුරාදා, 23 මාර්තු 2019 00:10 1     676

“මොකෝ මලේ....?”

සෙනසුරාදා, 16 මාර්තු 2019 00:00 2     758

එකට එක්වී හිනාවෙලා

සෙනසුරාදා, 9 මාර්තු 2019 00:10 2     2268

අක්කලත් එක්ක බෑ

සෙනසුරාදා, 2 මාර්තු 2019 00:10 0     1544

“ගැහුවට කඳුළු ගෑස් මෙන්න මලක් !”

සෙනසුරාදා, 23 පෙබරවාරි 2019 00:10 0     304

දැන් සතුටුද?

සෙනසුරාදා, 16 පෙබරවාරි 2019 00:10 0     305

රණ්ඩු - සරුවල්