(ඉන්දිකා රාමනායක)

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ ජයග්‍රහණයේ සතුට සමරමින්   මුලතිව් පුදුකුඩිඉරුප්පු ජනතාව රතිඤ්ඤා දල්වා අපිරිසිදු කර තිබු පුදුකුඩිඉරුප්පු නඟරය පොලිස් නිලධාරීන් විසින් පැය 3 ට අධික කාලයක් වැය කරමින් පවිත්‍ර කර  ඇත.

පොලිසිය  නගරය ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමෙන් පසු  ඉරිදා පෙරවරුවේ සිටි කිසිදු පුද්ගලයෙන්  හෝ ආධාරකරුවකු පුදුකුඩිඉරුප්පු නගරයේ රතිඤ්ඥා දැල්වීමෙන් වැලකී සිටීම අගය කළ යුතුය.