(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සේවක වැටුප් සහ අත්‍යවශ්‍ය වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා මාසිකව රුපියල් කෝටි 13 1/2 ක (කෝටි දහතුනහමාරක) මුදලක් ලබා දෙන්නැයි මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

කෝවිඩ් 19 වයිරසයත් සමග සංචාරක ව්‍යාපාරය කඩාවැටීම නිසා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ආදායම අහිමි වී ඇති බැවින් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මෙම මුදල ඉල්ලා ඇත.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ දෛනික ප්‍රෙව්ශපත් ආදායම රුපියල් 130,000ක් පමණ දක්වා අඩුවී ඇතැයි බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික ඇමැතිවරයා වශයෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇත.

අරමුදලේ සේවක වැටුප් ගෙවීමට වසරකට රුපියල් කෝටි 11ක පමණ මුදලක්ද, අත්‍යාවශ්‍ය වියදම් සඳහා මසකට රුපියල් කෝටි 2  1/2 (කෝටි දෙකහමාරක) පමණ මුදලක්ද අවශ්‍ය වන බව අගමැතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට වාර්තා කර ඇත.