(මනෝජ් හර්ෂික)

ධීවර රැකියාවේ නිරතව සිටියදී මියගිය පුද්ගලයන්ගේ පවුල්වල යැපෙන්නන් වෙත ලක්ෂ 27ට අධික රක්ෂණ වන්දි ප්‍රදානයක් අද (11) ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී සිදු කෙරිණි.

ඒ අනුව ධීවර පවුල් 8ක් වෙනුවෙන් වන්දි ප්‍රදානය කළ අතර මියගිය ධීවරයකු වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 12ක් සහ ස්වභාවිකව මියගිය ධීවරයකු වෙනුවෙන් රුපියල් 250,000 වන්දියක් ලෙස පිරිනැමිණි.

හදිසි අනතුරුවලින් සහ ස්වභාවිකව මියගිය රක්ෂණය හිමි ධීවර පවුල්වල අධ්‍යාපනය හදාරණ සිසුන් සඳහා ද ආධාර ප්‍රදානයක් සිදු කළේය.

මෙම වන්දි ප්‍රදානය සඳහා කෘෂිකර්ම,පශු සම්පත් සංවර්ධන,වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහත්වරු ද එක්වුහ.