(රංජන් කස්තුරි)

දහම් පාසල් අවසාන විභාගයේ (2018/2019) ප්‍රතිඵල නිකුත් කළ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මෙවර දහම්පාසල් අවසාන විභාගයට සිසුන් 77643 ක් පෙනී සිටි අතර ඉන් සිසුව් 35421 ක් සමත්ව තිබෙන බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

මෙම විභාගයේ ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.Doenets.lk වෙබ් අඩවියේ පළ කර තිබේ.