අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ  මහතාට ද අද (26) නව අමාත්‍ය ධුරයක් ලැබී තිබේ.

චමල් රාජපක්ෂ මහතා රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදී  මෙලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

(6698)