මෙතෙක් පැවැති සියලුම මැතිවරණ වලදී කුමන හෝ ප්‍රතිඵලයක් ඡන්දය පැවති දා මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර නිකුත් කර තිබුණ ද 2020 මහමැතිවරණයේ ඡන්ද ගණනය කිරිම පසුදා  උදෑසන 8 ට ආරම්භ කෙරේ.

අගෝස්තු 6 වැනිදා උදෑසන 8 ගණනය කිරිම ආරම්භ කර එදින සවස 4 ට පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කරන බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.

 මෙතෙක් පැවති සියලුම මැතිවරණවල මධ්‍යම රාත්‍රීයට පෙර නිකුත් කළද මෙවර එලෙස කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් නිකුත් නොවනු ඇත.