කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1613 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

======================================================================================

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1593 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

======================================================================================

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1563 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද දිනයේදී එක් ආසාදිතයින් 4 දෙනෙක් හඳුනාගෙන තිබේ.

======================================================================================

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1559 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද දිනයේදී එක් ආසාදිතයෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.