(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

කන්තලේ සීනි සමාගමේ සේවකයන් 34 දෙනකුට ලබන දෙසැම්බර් මාසය වනතෙක් වැටුප් ගෙවීමට හා ආයතනයේ අත්‍යවශ්‍ය වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 41ක මුදලක් ලබාදෙන ලෙස වැවිලි අමාත්‍යාංශය මහ භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

කන්තලේ සීනි සමාගම ආයෝජකයකුට ලබාදෙන තෙක් මෙම සේවකයන් 34 දෙනා ආයතනයේ රඳවා ගැනීමට ද වැවිලි අමාත්‍යාංශය කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා තිබේ.

මෙම සේවකයන් 34 දෙනාගෙන් 19 දෙනකුට ආයතනයේ ආරක්ෂක කටයුතුවලට යොදවා ඇති බව ද අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.