(දයාසීලී ලියනගේ )
 
 රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව මගින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ‘සංස්ථා තේ‘ යන නමින්  යුතු  තේ ‘ නකල්ස් තේ‘ යන නමින්  නම් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

 රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවේ  සභාපති නීතිඥ ශ්‍රීමාල් විජයසේකර මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී ඒ මහතා සඳහන් කළේ ‘ ‘සංස්ථා තේ‘  ඉල්ලුම වැඩි කිරීමට  පියවර රාශියක් ගෙන ඇති අතර එහි එක් පියවරක්  ‘නකල්ස් තේ‘  යනුවෙන්  මෙම තේ හැදින්වීමට පියවර ගනු ලබන බවයි.