(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

අපනයනවලින් ලද ඉහළ ආදායම සහ ආනයන වියදම අඩුවීම හේතුවෙන් ජනවාරි මාසයේදී වෙළෙඳ හිඟය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

මේ අනුව මේ වසරේ පළමු මාසයේදී වෙළෙඳ හිඟය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 617ක් දක්වා අඩු වී තිබේ. එම අඩුවීම පසුගිය වසරේ ජනවාරි සහ දෙසැම්බර් මාස හා සැලකීමේදී ද සැලකිය යුතු අඩු වීමකි.

ඉකුත් වසරේ ජනවාරි මාසයේදී වෙළෙඳ හිඟය ඇමෙරිකානු ඩොලර් 701ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙන අතර පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේදී වෙළෙඳ හිඟය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,049ක් ලෙස සටහන් වූ බව මහ බැංකුව කියයි.

ජනවාරි මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඒ බව පවසයි.

පසුගිය වසර සැලකීමේදී මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදී අපනයන ආදයම සියයට 7.5කින් වර්ධනය වී තිබෙන අතර ආනයන වියදම සියයට 17.8කින් අඩු වී ඇත. 

2018 වසරේ ජනවාරි මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 965ක් වූ අපනයන ආදායම මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 1,038ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 2,014ක් වූ ආනයන වියදම 2019 ජනවාරි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 1,655ක් දක්වා අඩු වී ඇත.