පසුගියදා පෑවති ද වොයිස් ඔෆ් ඉතලි සංගිත තරගාවලියේදී අපුරු අත්දෑකිමකට මුහුණදිමට විණිසුරන්ට හා ප්‍රේක්ෂකයින්ට හැකිවිය.
ක්‍රිස්ටිනා ස්කුච්චා (25) සිසිලි දුපතේ පදිංචි  කන්යා සොයුරියකි.
ඈය ද වොයිස් ඔෆ් ඉතලි රියෑලටි සංගිත වෑඩසටහනට එක්වන විට ප්‍රේක්ෂකයින් මෙන්ම විණිසුරන්ද මවිත විය.
එහිදි ක්‍රිස්ටිනා ස්කුච්චා කන්යා සොයුරිය අති දක්ෂ ලෙස ගී ගෑයුවාය.
මිලානෝ නුවර එක්ස්සෙන්සර් ෆිල්ම් ආයතනය ලංකාදිප එසැණ වෙබ් අඩවිය සමග ගෙනෙන වර්ථාමය විඩියෝ වෑඩසටහන් පෙලට ක්‍රිස්ටිනා ස්කුච්චා කන්යා සොයුරිය ද වොයිස් ඔෆ් ඉතලි සංගිත තරගාවලියේදි දැක්වු දක්ෂතා අඩංගු කෙටි විඩියෝ වෑඩසටහනක් සැකසිය.