ලොව විවිධ නිර්මාණ බිහිවෙයි. ඒ අතර වැලි නිර්මාණ කලාවට හිමිවන්නේ ද සුවිශේෂී ස්ථානයකි. මුහුදු වෙරළේ හෝ වැලි ඇති වෙනත් ස්ථාන තෝරාගෙන වැලි නිර්මාණ තරඟ පවා පැවැත්වෙයි. මේ එවන් සුන්දර වැලි නිර්මාණ කිහිපයකි.