දකුණු කොරියා ජනපති ලී මියුන් බක්, සොල් නුවර න්‍යෂ්ටික සමුළුවට සහභාගි වීමට පැමිණි ඉන්දීය අගමැති මන්මෝහන් සිං (දකුණේ) සාදරයෙන් පිළිගනිමින්..