‘කමිසය හා කලිසම‘ නොව ‘කමිසය හා සාය‘ ඇද සේවයට වාර්තා කරනා දුම්රිය සේවකයන් පිරිසක් ගැන වාර්තා වන්නේ ස්වීඩනයේ ස්ටොක්හොල්ම් නුවරිනි.

මේ දිනවල ස්ටොක්හොල්ම් නුවර පවතිනුයේ උෂ්ණාධික කාලගුණයකි.මේ ගිනි රස්නයේ දිග කලිසම් හා කමිස ඇද සේවයට වාර්තා කළ නොහැකි යැයි මේ සේවක පිරිස සිය බළධාරිීන්ට පවසා ඇත. ඔවුන්ගේ අරමුණ වී තිබුණේ මේ දිනවලට පමණක් දිග කලිසම් වෙනුවට කොට කලිසම් හා කමිස ඇද සේවයට වාර්තා කිරීමට අවසර ලබා ගැනීමයි. එහෙත් කොට කලිසම් කිසිසේත් රාජකාරියට නොගැලපෙන බව පවසා ඇති බළධාරීන් සේවක ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

බළධාරීන්ගේ තීරණයට හිස නමා දිග කලිසම් ඇද සේවයට පැමිණීම වෙනුවට සේවක පිරිස කර ඇත්තේ කාන්තා සාය හා කමිස වලින් සැරසී සේවයට වාර්තා කිරීමයි.පුදුමයකට මෙන් සේවකයන්ගේ මේ නව ‘නිල ඇදුමට‘ බළධාරිීන්ගෙන් විරෝධයක් එල්ල වී නොමැත.

සාය ඇදීමෙන් කලිසම් අදිනවාට වඩා වැඩි පහසුවක් දැනෙන බව සේවක පිරිස පවසයි.කෙසේ වුවත් දුම්රිය මගීන් නම් තමන් දෙස බලන්නේ සැකයෙන් බව ඔවුන් කියයි.