ගෙවී ගිය වසර ඇතුළත ඉන්දියාවේ ආර්ථික සංවර්ධන වේගය සියයට පහකට පමණක් සීමා වූ බව අලුත්ම ප්‍රකාශන මගින් පෙන්නුම් කරයි.

එය මීට අවුරුදු පහකට පෙර වාර්තා වූ  සියයට දහයකට ආසන්න ආර්ථික සංවර්ධන අනුපාතයට සාපේක්ෂව විශාල මට්ටමේ අවපාතයක්.

ව්‍යාපාරික ක්‍ෂේත්‍රයෙහි විශ්වාසය පහත වැටීම, අධි උද්ධමනය, ආයෝජන පහත වැටීම, ඉන්දියානු අපනයන සඳහා යුරෝපා රටවල තිබුන ඉල්ලුම පහත වැටීම ආදී කරුණු ඉහත කී ආර්ථික සංවර්ධන අවපාතය‍ට හේතු වී ඇති බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්නුම්කරයි.

අවුරුදු දහයක කාල පරාසයක් ඇතුළත ඉන්දියාවේ දක්නට ලැ‍බෙන පහළම ආර්ථික වර්ධන වේගය මෙයයි.