චිනයේ ජියාන්ග්මෙන් නුවර ජිවත්වන ෂේයා වු බින්ග්ට වයස අවුරුදු හයකි.

ක්‍රිඩාවට ලැදි ෂේයා වු පාසල් වැඩ නිසියාකාරව නොකළේයැයි පවසමින් ඔහුගේ මව ෂේයා වුට දරුණු ලෙස පහරදී ඈතෑයි පංතිභාර ගුරුතුමිය පොලිසියට පැමිණිලි කළේය.

ඔහුගේ පිට අධික ලෙස තුවාල වී තිබිණි. පොලිසිය මවට මින් මතු මෙවැනි දේ නොකරන ලෙස අවවාද කළ බවත් කුඩා දරුවාට සිදු වු හිංසනයට විරුද්ධව නිතිමය ක්‍රියාමාර්ග නොගත් බවද ගුරුවරිය කලකිරිමෙන් පවසයි.