යට යන්නට තිබූ අනතුරු දෙකක් පුත්තලම හා මුන්දලම පොලිසිය හෙළි කර ගත්තේයග රන් ආභරණ සහ ගිනි අවි සොරකම්වලට සම්බන්ධ අයද අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි විය.