අම්බලන්ගොඩ පින්නදූව නිවසකට රාත‍්‍රියේ අමුත්තෙක් ආවේය. ඒ පිඹුරෙකි. නිවසේ සිටි බල්ලා ද පිඹුරාගේ ගොදුරක් විය.