අන්තර් ජාල උන්නතිය සඳහා දායක වු විශිෂ්ටයින් ඇගයිමට අන්තර් ජාල සාමාජය විසින් වාර්ෂිකව පිරිනමන සම්මානය මෙම වසරේ ශ්‍රී ලාංකික මහාචාර්ය වරයකු වන ගිහාන් ඩයස්ට ද හිමි වි තිබේ.

වැඩිපුර >>>