ඉතාලියේ සලැර්නෝ හා තෆ්පූරි නගර මුහුදේ දියනාමින් සිටි ලාංකිකයෙකු (41) දියේ ගිලී මියගොස් ඇත.

ඔහු තවත් මිතුරන් දෙදෙනෙකු සමඟ එහි ගොස් සිටි අතර මත්පැන් පානය කළසිටි බවට ඉතාලි පුවත්පත් වාර්තාකරයි.