පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයීය බල ප්‍රදේශයේ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කැරිණි. 

දෙසැම්බර් මාසයේ ඩෙංගු රෝගීන් 58 දෙනකු එම පෙදෙසින් හමුවී තිබීම හේතුවෙන් මදුරු මර්දනය සඳහා අවට දුම් ගැසීමේ කටයුතු සිදු කළේය.