(මොහොමඩ්  ආසික්)

ගෑස් මිළ ඉහළ යාම  හේතුවෙන් මෘත දේහයන් ආදාහනය කිරීමේදී අය කරනු ලබන  ගාස්තුව  රුපියල් 1,500 කින් වැඩි කිරීමට පූජාපිටිය ප්‍රා දේශිය සභාව  අද (12 ) වනදා පැවැති එහි මාසික මහ සභා රැස්වීමේදී තීරණය කරනු ලැබීය.

පූජාපිටිය නගරයේ පිහිටි  ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේදී  එහි සභාපති අනුර ප්‍රනාන්දු මහතාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් අද( 12) පැවැති එහි මාසික මහ සභා රැස්වීමේදී  හදිසි යෝජනාවක් වශයෙන් සභාපති අනුර ප්‍රනාන්දු මහතා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් සඳහන් කළේ, ගෑස් මිළ ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෘත  දේහයන් ආදාහය කිරිම සඳහා වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වී ඇති බැවින් ආදාහන ගාස්තු රුපියල් 1500 කින් ඉහළ නැංවීමට යෝජනා කරන බවයි.

 ඒ අනුව බල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකුගේ ආදාහනයකදී දැනට අය කරනු ලබන රුපියල් 7,000 ක මුදල රුපියල් 8500 දක්වාත්, බල ප්‍රදේශයෙන් පිට පදිංචි පුද්ගලයින්ගෙන් අය කරනු ලබන රුපියල්  8,000 ක ගාස්තුව රුපියල් 9,500 දක්වාද වැඩි කරන බවත් ආදාහනාගාරය පිහිටි වසමේ පදිංචි කරුවන්ගෙන් අය කරනු ලබන රුපියල් 5,500 ක ගාස්තුව රුපියල් 7,000 දක්වාද ඉහළ නැංවිමට යෝජනා කරන බව කීය.

කෙසේ නමුත් මෙම   ආදාහන ගාස්තු ඉහළ නැංවීම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ 2022 ජනවාරි මාසයේ පළමු වනදා සිට බවත්  ඉදිරියේදි ගෑස් මිළ අඩුවුවහොත් ආදාහන ගාස්තුද අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් කීය.සභාපති අනුර ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරුනු ලැබූ මෙම යෝජනාව සභාවේ ඒකමතිකව සම්මත විය.