(තිස්ස කොටින්කඩුව)

ජාඇල ඌරුවෙල්,දඩුගමි ඔය,හැමිල්ටන් ඇළ ඇතුළු තවත් කුඩා ඇළ මාර්ග ඔස්සේ මිගමුව කලපුවට බැහැර වන පොලිතින් සහ පලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය නිසා කලපු‍වේ මත්ස්‍ය අභිජනනය මෙන්ම මත්ස්‍ය සමිපත අඩු වී ඇතැයි කලපුව ආශ්‍රිතව පාරමිපරිකව ධිවරයෝ පවසති.

ජාඇල,වත්තල,මිගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොටිඨාස වලට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 20 පමණ 3500 අධික පිරිසක් මිගමුව කලපුව ආශ්‍රිතිව ධිවර රැකියාවේ යෙදි සිටිති.

ඔවුන්ගේ එකම ජිවනෝපාය ධිවර කර්මාන්තය වන අතර පාරමිපරිකව කරගෙන පැමිණි මේ රැකියාව අතහැර වෙනත් රැකියාවක නිරත විමට ඇති අපහසු තාවයද ඔවුන් පෙන්වා දෙති.

තමන් ගේ රැකියාවේ සුරක්ෂිත භාවයට තර්ජනයක් වූ මෙම ගැළුවුවට විසැදුම් දෙන්නැයි ඉල්ලිති.

මිගමුව කලපුවේ පතුල මෙන්ම කලපු වටපිටාවද පොලිතින් පලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය වලින් පිරි ඇතැයිද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.