(අංජුල මහික වීරරත්න)

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහා කායවර්ධන උපදේශකවරයෙක් බඳවා ගැනීම වහාම නතර කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද(26) උපදෙස් දුන්නේ ය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහා කාය කායවර්ධන උපදේශකවරයෙක් බඳවාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඉල්ලුම් පත් කැඳවීම් කර තිබිණ.

ජනතාව මෙතරම් පීඩා විඳින අවස්ථාවක ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව සඳහා  කායවර්ධන උපදේශකවරයෙක් පත්කර ගැනීම කිසි ලෙසකින් වත් නොකරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දුන් උපදෙස් වල ඇතුළත් වේ.