(ඩයනා උදයංගනී)

කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයන්හිද ඇඳිරිනීතිය ලිහිල් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ඉදිරියේදී අඛණ්ඩව ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයන්හි පමණි.

ජනාධිපති කාර්යාලය ඊට අදාළව නිකුත් කළ නිවේදනය මෙසේය.