රංජන් කස්තුරි
 
පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නේ කුමන පනතකින්ද යන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් මතය විමසීමක් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යවමින් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

 
පළාත් සභා මැතිවරණය 1988 අංක 02 දරණ පැරණි පනත යටතේ මනාප ක්‍රමයට ද නැතිනම් 2017 අංක 17 දරන සංශෝධිත පනත යටතේ මිශ්‍ර ක්‍රමයට පැවැත්විය හැකිදැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තීන්දුවක් ගත යුතු බව ද මැතිවරණ කොමිසම ජනාධිපතිවරයාට යවා ඇති ලිපියේ සඳහන්වේ.
 
සීමා නිර්ණය වාර්තාව ගැසට් පත්‍රයේ මුද්‍රණය කර නීතියක් බවට පත්ව නැති හෙයින් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමේ නීති ගැටලු මතුව තිබෙන බව ද එහි සඳහන්වේ.