අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නාගරික සංවර්ධන , ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යවරයා ලෙස අද (27) සවස බත්තරමුල්ලේ පිහිටි එම අමාත්‍යාංශයේදී වැඩ භාර ගත්තේය.

(ඡායාරූප - ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)