(නිමල කොඩිතුවක්කු)

මීට පෙර යොදාගත් ජනහමු කිහිපයකට හෙට(29) දිනයේ තමන් සහභාගී වන බැවින් හෙට පැවැත්වෙන ජාතික සභාවට සහභාගී නොවන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

කෙටි දැනුම් දීමක් මත පමණක් හෙට දිනයේ හදිස්සියේ ජාතික සභාවට සහභාගී විය නොහැකි බවත් විපක්ෂනායකවරයා සඳහන් කළේය.

ජාතික සභාවට සහභාගී වන්නේද යන්න පිළිබඳ පිලිබඳ  ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් පක්ෂය මගින්  ඉදිරියේදි ගන්නා  බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර  පිලිබද කාරක සභාව සහ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපතිත්වය තම පක්ෂයට නොලැබෙන්නේ නම් ජාතික සභාව  ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවන බවද විපක්ෂනායකවරයා සඳහන් කළේය.