(පුෂ්පකුමාර ජයරත්න)

කුරුණෑගල නගරයේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ පොස්ටර් සහ දැන්වීම් ගලවා ඉවත් කරන ලෙස කුරුණෑගල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් සම්පත් හේවාවසම් මහතා කුරුණෑගල පොලිසියට නියෝග කර ඇත.

කුරුණෑගල පොලිසියේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවක් සැලකිල්ලට ගෙන ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා එම නියෝගය කර ඇත.

රට තුළ දැනට පවතින දේශපාලන වාතාවරණය මත කුරුණෑගල නගරයේ  ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල ප්‍රදර්ශනය කර ඇති දේශපාලනඥයන්ගේ රුව සහිත පොස්ටර් සහ දැන්වීම්වලට යම් හානියක් සිදුවුවහොත් එයින් නගරය තුළ මහජන කැළඹීමක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඒවා ඉවත්කරන්නැයි එම නියෝගයේ සඳහන් වේ.

මහේස්ත්‍රාත් නියෝගයට අනුව කුරුණෑගල සවි කර තිබූ පොදු පෙරමුණට සම්බන්ධ පොස්ටර් කිහිපයක්ම පොලිසිය අද(06) වනවිට ඉවත් කර තිබුණි.