(රංජන් කස්තුරි)
 
ගුරු වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරන තුරු තාවකාලික පිළියමක් ලෙස ගුරුවරුන්ට අතුරු වැටුපක් ගෙවීමට වැටුප් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.
 
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා සහ නිලධාරීන්, ගුරු සංගම් නියෝජිතයන් සහ වැටුප් කොමිසමේ නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවකදී එම අනුමැතිය හිමි වී ඇත.
 
මේ අතර ගුරු වැටුප් විෂමතාව ඉවත්කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත්කර නිර්දේශ ලබාගැනීමටද එහිදී එකඟතාවයකට පැමිණ තිබේ.